Skip Ribbon Commands
Skip to main content
The Institute of Internal Auditors North AmericaBreadcrumb SeparatorStandards and GuidanceBreadcrumb SeparatorMandatory GuidanceBreadcrumb SeparatorCore Principles for the Professional Practice of Internal Auditing

Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing

The Core Principles, taken as a whole, articulate internal audit effectiveness. For an internal audit function to be considered effective, all Principles should be present and operating effectively. How an internal auditor, as well as an internal audit activity, demonstrates achievement of the Core Principles may be quite different from organization to organization, but failure to achieve any of the Principles would imply that an internal audit activity was not as effective as it could be in achieving internal audit’s mission (see Mission of Internal Audit).

Demonstrates integrity.
Demonstrates competence and due professional care.
Is objective and free from undue influence (independent).
Aligns with the strategies, objectives, and risks of the organization.
Is appropriately positioned and adequately resourced.
Demonstrates quality and continuous improvement.
Communicates effectively.
Provides risk-based assurance.
Is insightful, proactive, and future-focused.
Promotes organizational improvement.

Translations
 •   Arabic

   

  المبادئ الأساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي
  إظهار نزاهة كاملة.
  إظهار الكفاءة والعناية المهنية اللازمة
  أن يكون موضوعيا و متحررا من أي تأثيرات غير مناسبة (مستقل)
  أن يكون متوافقا مع استراتيجيات، أهداف ومخاطر المؤسسة.
  أن يكون في المركز الوظيفي المناسب ويمتلك الموارد الكافية
  إظهار الجودة والتحسن المستمر.
  التواصل بشكل فعّال
  تقديم تأكيد مرتكز على المخاطر
  ذو بصيرة ، مبادر وذونظرة مستقبلية
  يدعم تطوير وتحسين المؤسسة

   

 •   Armenian

  Ներքին Աուդիտի Մասնագիտական
  գործունեության հիմնական
  սկզբունքները

  Դրսևորում է ազնվություն:
  Ցուցաբերում է հմտություն և
  մասնագիտական պատշաճ
  ուշադրություն:
  Անաչառ է և ազատ անտեղի
  ազդեցություններից (անկախ):
  Համաքայլ է կազմակերպության
  ռազմավարության, նպատակների և
  ռիսկերի հետ:
  Ունի համապատասխան
  կազմակերպչական դիրք և
  համարժեք ռեսուրսներ:
  Ցուցաբերում է որակ և
  շարունակական կատարելագործում:
  Արդյունավետ հաղորդակցվում է:
  Տրամադրում է ռիսկերի վրա
  հիմնված հավաստիացում:
  Խորաթափանց է, նախաձեռնող և
  ապագային միտված:
  Նպաստում է կազմակերպության
  կատարելագործմանը:

 •   Bosnian

  Osnovna načela profesionalne prakse interne revizije

  Promicati integritet.
  Promicati stručnost i dužnu profesionalnu pažnju.
  Biti objektivan i bez nepotrebnih uticaja (nezavisan).
  Uskladiti se sa strategijama, ciljevima i rizicima organizacije.
  Biti pravilno pozicioniran i adekvatno osposobljen.
  Promicati kvalitet i kontinuiran napredak.
  Efektivno komunicirati.
  Pružati uvjeravanje temeljeno na riziku.
  Biti pronicljiv, proaktivan i usmjeren na budućnost.
  Poticati napredak organizacije.

 •   Bulgarian

  Основни принципи на професионалната практика по вътрешен одит

  Да демонстрира почтеност
  Да демонстрира компетентност и професионална грижа
  Да бъде обективен и да не се поддава на натиск (независим)
  Да се води от стратегиите, целите и рисковете на организацията
  Да е подходящо позициониран и да разполага с адекватни ресурси
  Да демонстрира качество на работа и непрекъснато усъвършенстване
  Да комуникира ефективно
  Да предоставя увереност чрез прилагане на рисково-базиран подход
  Да е проницателен, проактивен и ориентиран към бъдещето
  Да насърчава подобренията в организацията

 •   Chinese Simplified

  内部审计实务的核心原则

  ​展示正直
  证明胜任能力和应有的职业审慎
  客观,免受不当影响(独立)
  与组织的战略、目标和风险保持一致
  定位适当且资源充足
  展示高质量和持续改进
  有效沟通
  提供基于风险的确认
  见解深刻、积极主动、关注未来
  推动组织的提升。

 •   Chinese Traditional

  ​內部稽核專業實務核心原則

  展現誠信。
  展現適任及專業上應有的注意。
  客觀及免受不當的影響,以保持獨立。
  符合機構的策略、目標及風險。
  定位恰當並具備適足的資源。
  展現品質和持續改善。
  有效溝通。
  提供以風險為基礎的確認。
  富有見解、積極和前瞻性。
  促進機構的改善。

 •   Croatian

  Temeljna načela profesionalnog djelovanja interne revizije

  Pokazuje integritet.
  Pokazuje stručnost i dužnu stručnu pažnju.
  Objektivna je i nije pod neprimjerenim utjecajem (neovisna).
  Usklađuje se sa strategijom, ciljevima i rizicima organizacije.
  Odgovarajuće je pozicionirana i posjeduje primjerene resurse.
  Pokazuje kvalitetu i kontinuirano poboljšanje.
  Komunicira učinkovito.
  Pruža na riziku utemeljeno uvjerenje.
  Pronicljiva je, proaktivna i usmjerena na budućnost.
  Promovira unapređenja u organizaciji.

 •   Czech

  Hlavní principy profesní praxe interního auditu
  Prokazuje integritu.
  Prokazuje kompetentnost a náležitou profesní péči.
  Je objektivní a oproštěný od nepatřičného ovlivňování (je nezávislý).
  Je v souladu se strategií, cíli a riziky dané organizace.
  Má patřičné postavení a disponuje odpovídajícími zdroji.
  Prokazuje kvalitu a průběžné zlepšování.
  Účinně komunikuje.
  Poskytuje ujištění založené na vyhodnocení rizik.
  Rozumí podstatě věci, je proaktivní a zaměřený směrem do budoucna.
  Podporuje zlepšování organizace.

 •   Dutch

  Grondbeginselen van de beroepsuitoefening van internal auditing

  Geeft blijk van integriteit.
  Geeft blijk van vakbekwaamheid en beroepsmatige zorgvuldigheid.
  Is objectief en vrij van ongepaste beïnvloeding (onafhankelijk).
  Past zich aan de strategieën, doelstellingen en risico's van de organisatie aan.
  Is juist gepositioneerd en beschikt over de juiste middelen.
  Geeft blijk van kwaliteit en voortdurende ontwikkeling.
  Communiceert effectief.
  Biedt op risico's gebaseerde zekerheid.
  Heeft inzicht en is proactief en op de toekomst gericht.
  Bevordert organisatorische verbetering.

 •   Estonian

  Siseaudiitori kutsetegevuse aluspõhimõtted

  Siseaudiitor näitab üles ausust.
  Siseaudiitor tegutseb pädevalt ja nõutava kutsealase hoolsusega.
  Siseaudiitor on objektiivne ja ei lase end sobimatult mõjutada (on sõltumatu).
  Siseaudiitor juhindub organisatsiooni strateegiatest, eesmärkidest ja riskidest.
  Siseaudiitoril on asjakohane positsioon organisatsioonis ja piisavad ressursid.
  Siseaudiitor teeb oma tööd hästi ja seda pidevalt täiustades.
  Siseaudiitor suhtleb mõjusalt.
  Siseaudiitor annab riskipõhist kindlust.
  Siseaudiitor tegutseb läbinägelikult, ennetavalt ning vaatega tulevikku.
  Siseaudiitor aitab kaasa organisatsiooni täiustamisele.

 •   Finnish

  Not available at this time​

 •   French

  Principes fondamentaux pour la pratique professionnelle de l’audit interne

  Faire preuve d’intégrité
  Faire preuve de compétence et de conscience professionnelle
  Etre objectif et libre de toute influence indue (indépendant)
  Etre en phase avec la stratégie, les objectifs et les risques de l’organisation
  Etre positionné de manière appropriée et disposer des ressources adéquates
  Démontrer la qualité de l’audit interne et son amélioration continue
  Communiquer de manière efficace
  Fournir une assurance fondée sur une approche par les risques
  Etre perspicace, proactif et orienté vers le futur
  Encourager le progrès au sein de l’organisation

 •   Georgian

  Not available at this time​

 •   German

  Grundprinzipien für die berufliche Praxis der Internen Revision

  Zeigt Rechtschaffenheit.
  Zeigt Sachkunde und berufsübliche Sorgfalt.
  Ist objektiv und frei von ungebührlichem Einfluss (unabhängig).
  Richtet sich an Strategien, Zielen und Risiken der Organisation aus.
  Ist geeignet positioniert und mit angemessenen Mitteln ausgestattet.
  Zeigt Qualität und kontinuierliche Verbesserung.
  Kommuniziert wirksam.
  Erbringt risikoorientierte  Prüfungsleistungen.
  Ist aufschlussreich, proaktiv und zukunftsorientiert.
  Fördert organisatorische Verbesserungen.

 •   Greek

  Βασικές Αρχές για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου

  Επιδεικνύει ακεραιότητα.
  Επιδεικνύει επάρκεια ικανοτήτων και δέουσα επαγγελματική επιμέλεια.
  Είναι αντικειμενικός και απαλλαγμένος από αθέμιτες επιρροές (ανεξάρτητος).
  Εναρμονίζεται με τις στρατηγικές, τους αντικειμενικούς σκοπούς και τους κινδύνους του οργανισμού.
  Έχει την κατάλληλη θέση στο οργανόγραμμα και διαθέτει επαρκείς πόρους.
  Επιδεικνύει δέσμευση στην ποιότητα και συνεχή βελτίωση.
  Επικοινωνεί αποτελεσματικά.
  Παρέχει διασφάλιση  βάσει αξιολόγησης κινδύνων.
  Είναι διορατικός, ενεργεί προληπτικά και εστιάζει στο μέλλον.
  Προάγει την βελτίωση του οργανισμού.

 •   Hungarian

  Not available at this time​

 •   Icelandic

  Grundvallarreglur faglegrar innri endurskoðunar

  Sýnir heilindi.
  Sýnir færni og tilhlýðilega fagmennsku.
  Er hlutlæg og ekki undir ótilhlýðilegum áhrifum (sjálfstæð).
  Tekur mið af stefnu, markmiðum og áhættu fyrirtækis, stofnunar eða félagasamtaka.
  Hefur viðeigandi stöðu í skipuriti og fullnægjandi úrræði.
  Sýnir í verki gæði og stöðugar úrbætur.
  Miðlar upplýsingum á skilvirkan hátt.
  Veitir áhættumiðaða staðfestingu.
  Býr yfir innsæi, frumkvæði og framsýni.
  Stuðlar að umbótastarfi hjá  fyrirtækum, stofnunum og félagasamtökum.

 •   Indonesian

  Prinsip Pokok Praktik Profesional Audit Internal

  Mendemonstrasikan integritas.
  Mendemonstrasikan kompetensi dan kecermatan profesional.
  Objektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya (independen).
  Selaras dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi.
  Diposisikan secara layak dan didukung sumber daya memadai.
  Mendemonstrasikan kualitas dan perbaikan berkelanjutan.
  Berkomunikasi secara efektif.
  Memberi asurans berbasis risiko.
  Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan.
  Mendorong perbaikan organisasi.

 •   Italian

  Principi Fondamentali per la Pratica Professionale dell'Internal Auditing
  Agire con manifesta integrità.
  Dimostrare competenza e diligenza professionale.
  Mantenere obiettività ed indipendenza di giudizio (libera da indebiti condizionamenti).
  Operare in coerenza con le strategie, gli obiettivi e i rischi dell'organizzazione.
  Avere un appropriato posizionamento organizzativo e risorse adeguate al ruolo.
  Dimostrare elevati standard qualitativi ed essere orientati al miglioramento continuo.
  Comunicare con efficacia.
  Fornire una risk based assurance.
  Operare con un approccio propositivo, proattivo e lungimirante.
  Favorire il miglioramento dell'organizzazione.

 •   Japanese

  内部監査の専門職的実施のための基本原則

  誠実性を実践により示すこと
  専門的能力と専門職としての正当な注意を実践により示すこと
  客観的で、不当な影響を受けないこと (独立的)
  組織体の戦略、目標およびリスクと整合していること
  適切に位置付けられており、十分な資源が提供されていること
  品質および継続的な改善を実践により示すこと
  効果的に伝達を行うこと
  リスク・ベースのアシュアランスを提供すること
  洞察力に優れ、先見性があり、未来志向であること
  組織体の改善を促進すること

 •   Korean

  핵심적인 내부감사직무수행 원칙

  무결성을 증명한다.
  역량을 갖추고, 정당한 전문가적 주의를 다함을 증명한다.
  부당한 영향력으로부터 자유롭고 객관적이다. (독립적인)
  조직의 전략, 목표 및 리스크와 정렬된다.
  적절하게 조직 내 지위가 정해지고, 필요한 자원이 공급된다.
  품질 및 지속적인 개선을 증명한다.
  효과적으로 소통한다.
  리스크기반 어슈어런스를 제공한다.
  통찰력있는, 사전적인, 그리고 미래지향적이다.
  조직의 개선을 촉진한다.

 •   Latvian

  Iekšējā audita profesionālās prakses pamatprincipi

  Darboties vienoti.
  Uzskatāmi izrādīt kompetenci un pienācīgu profesionālo rūpību.
  Būt objektīvam un brīvam no ietekmes (neatkarīgam).
  Darboties saskaņā ar organizācijas stratēģijām, mērķiem un riskiem.
  Būt pienācīgi pozicionētam un nodrošinātam ar atbilstošiem resursiem.
  Nodrošināt darba kvalitāti un nepārtraukti pilnveidoties.
  Būt efektīvam saziņā.
  Nodrošināt uz riskiem balstītu pārliecību.
  Būt vērīgam, tālredzīgam un uz nākotni orientētam.
  Sekmēt organizācijas darbības pilnveidošanos.

 •   Lithuanian

  Pagrindiniai vidaus audito profesinės praktikos principai

  Skaidri veikla.
  Kompetencija ir profesinis atidumas.
  Objektyvumas ir nepasidavimas neigiamai įtakai (nepriklausomumas).
  Suderinamumas su organizacijos strategija, tikslais, rizika.
  Tinkama padalinio pozicija organizacijos struktūroje ir pakankami ištekliai.
  Aukšta paslaugų kokybė ir nuolatinis jos gerinimas.
  Efektyvus komunikavimas.
  Rizikos vertinimu pagrįstų užtikrinimo paslaugų teikimas.
  Įžvalgumas, iniciatyvumas ir orientacija į ateitį.
  Siekis prisidėti prie organizacijos veiklos gerinimo.

 •   Macedonian

  Основни принципи за професионално извршување на внатрешната ревизија

  Демонстрира интегритет
  Демонстрира компетентност и должно професионално внимание
  Објективна и ослободена од несоодветно влијание (независна)
  Усогласена со стратегиите, целите и ризиците на организацијата
  Соодветно е поставена,  и адекватно покриена со ресурси
  Демонстрира квалитет и континуирано подобрување
  Комуницира ефективно
  Обезбедува уверување базирано на проценка на ризик.
  Има длабоко разбирање, е проактивна и фокусирана кон  иднината
  Промовира подобрување на и во организацијата.

 •   Mongolian

  ​Шударга байдлыг илтгэн харуулах
  Мэдлэг чадвар, мэргэжлийн ур дүйг илтгэн харуулах
  Бодитой хандах ба зохисгүй нөлөөнөөс ангид (хараат бус) байх
  Байгууллагын стратеги, зорилт, эрсдэлд ажлаа чиглүүлэх
  Оновчтой байршиж, зохистой нөөцтэй байх
  Чанар ба тасралтгүй сайжруулалтыг илтгэн харуулах
  Үр нөлөөтэй харилцах
  Эрсдэлд суурилсан баталгаажуулалт өгөх
  Гярхай, санаачлагатай, ирээдүйг харсан байх
  Зохион байгуулалтыг сайжруулахыг хөхиүлэн дэмжих

 •   Montenegrin

  Not available at this time​

 •   Norwegian

  Kjerneprinsipper for profesjonell utøvelse av internrevisjon

  Har og synliggjør integritet.
  Har og synliggjør kompetanse og tilbørlig faglig aktsomhet.
  Er objektiv og fri for utilbørlig påvirkning (uavhengig).
  Tilpasser seg organisasjonens strategier, mål og risikoer.

  Er hensiktsmessig posisjonert organisasjonsmessig og har de riktige ressurser.
  Har og synliggjør kvalitet og kontinuerlig forbedring.
  Kommuniserer virkningsfullt.
  Gir risikobaserte bekreftelser.
  Er innsiktsfull, proaktiv og fremtidsfokusert.
  Fremmer forbedring i organisasjonen.

 •   Polish

  Not available at this time​

 •   Portuguese

  Not available at this time​

 •   Romanian

  Principii Fundamentale pentru Practica Profesională a Auditului Intern

  Demonstrează integritate.
  Demonstrează competență și conștiinciozitate profesională.
  Este obiectivă și nu este supusă unor influențe nepotrivite (independentă).
  Este aliniată strategiilor, obiectivelor și riscurilor organizației.
  Este poziționată corespunzător în cadrul organizației și dispune de resurse adecvate.
  Demonstrează calitate și îmbunătățire continuă.
  Comunică eficient.
  Furnizează asigurare bazată pe risc.
  Are o cunoaștere detaliată, este proactivă și orientată către viitor.
  Promovează îmbunătățirea organizațională.

 •   Russian

  Основные принципы профессиональной практики внутреннего аудита

  Является образцом честности.
  Проявляет компетентность и профессиональное отношение к работе.
  Объективен и не подвержен ненадлежащему воздействию (независим).
  Выстраивает свою работу в соответствии со стратегией, целями и рисками организации.
  Обладает соответствующим статусом и необходимыми ресурсами.
  Качественно выполняет работу и постоянно совершенствуется.
  Выстраивает эффективные отношения с заинтересованными сторонами.
  Основывает работу на риск-ориентированном подходе.
  Проницателен, рассматривает вопросы в перспективе и нацелен на будущее.
  Способствует развитию организации.

 •   Serbian

  Osnovni principi profesionalne prakse interne revizije

  Demonstrira integritet.
  Demonstrira kompetentnost i dužnu profesionalnu pažnju.
  Objektivna je i ne podleže neprimerenim uticajima (nezavisna je).
  Usklađuje se sa strategijama, ciljevima i rizicima organizacije.
  Adekvatno je pozicionirana i ima odgovarajuće resurse.
  Demonstrira kvalitet i kontinuirano unapređenje.
  Efektivno komunicira.
  Obezbeđuje uveravanje zasnovano na riziku.
  Pronicljiva je, proaktivna i usmerena na budućnost.
  Promoviše unapređenje organizacije.

 •   Slovak

  Not available at this time​

 •   Slovenian

  TEMELJNA NAČELA STROKOVNEGA RAVNANJA PRI NOTRANJEM REVIDIRANJU

  izkazuje neoporečnost
  izkazuje strokovnost in potrebno poklicno skrbnost
  je nepristranski in brez nedopustnega vplivanja (neodvisen)
  je usklajena s strategijami, cilji in tveganji organizacije
  ima primerno mesto v organizaciji in ustrezne vire
  izkazuje kakovost in nenehno izboljševanje
  učinkovito komunicira
  dajejo zagotovila na podlagi ocene tveganj
  izkazujejo prodornost, proaktivnost in usmerjenost v prihodnost
  spodbujajo izboljšave v organizaciji.

 •   Spanish

  Principios fundamentales para la práctica profesional de la auditoría interna

  Demuestra integridad
  Demuestra competencia y diligencia profesional
  Es objetiva y se encuentra libre de influencias (Independiente)
  Se alinea con las estrategias, los objetivos y los riesgos de la organización.
  Está posicionada de forma apropiada y cuenta con los recursos adecuados.
  Demuestra compromiso con la calidad y la mejora continua de su trabajo.
  Se comunica de forma efectiva.
  Proporciona aseguramiento en base a riesgos.
  Hace análisis profundos, es proactiva y está orientada al futuro.
  Promueve la mejora de la organización.

 •   Swedish

  Har integritet.
  Har kompetens och professionellt omdöme.
  Är objektiv och fri från otillbörlig påverkan (oberoende).
  Arbetar i linje med organisationens strategier, mål och risker.
  Har rätt placering i organisationen och har tillräckliga resurser.
  Levererar med kvalitet och ständiga förbättringar
  Kommunicerar effektivt.
  Tillhandahåller riskbaserad försäkran.
  Är insiktsfull, proaktiv och framåtsiktande.
  Främjar organisatorisk förbättring.

 •   Turkish

  ​​İç Denetimde Mesleki Uygulamalar için Ana Prensipler

  Dürüst ve faziletli davranır.
  Yetkinlik ve profesyonel özen sergiler.
  Objektiftir ve etki altında kalmaz (bağımsızdır)
  Kurumun stratejileri, hedefleri ve riskleri ile uyumludur.
  Uygun olarak konumlandırılmıştır ve yeterli kaynağa sahiptir.
  Kalite ve sürekli gelişimi esas alır.
  Etkili bir şekilde iletişim kurar.
  Risk-bazlı güvence sağlar.
  İçgörülü, proaktif ve gelecek odaklıdır.
  Kurumsal gelişimi teşvik eder.

 •   Ukrainian

  Основні принципи професійної практики внутрішнього аудиту

  Демонструвати чесність.
  Демонструвати компетентність та належну професійну ретельність.
  Бути об’єктивним і уникати неправомірного впливу (бути незалежним).
  Спрямовувати свою діяльність у відповідності до стратегій, цілей та ризиків організації.
  Мати належну підзвітність та адекватну забезпеченість ресурсами.
  Демонструвати якісну роботу та постійне вдосконалення.
  Ефективно надавати інформацію.
  Надавати ризик-орієнтовані аудиторські послуги.
  Демонструвати глибоке розуміння, проактивність та орієнтуватися на майбутнє
  Сприяти позитивним змінам в організації.

 •   Vietnamese
  Các Nguyên tắc cốt lõi về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ

  Thể hiện tính chính trực.
  Thể hiện năng lực chuyên môn và thận trọng nghề nghiệp đúng mức.
  Luôn khách quan và độc lập.
  Gắn kết với các chiến lược, mục tiêu và rủi ro của tổ chức.
  Được đặt ở vị trí phù hợp trong tổ chức và được cung cấp đầy đủ nguồn lực.
  Thể hiện chất lượng và sự cải thiện liên tục.
  Trao đổi thông tin một cách hiệu quả.
  Đưa ra các đảm bảo theo định hướng rủi ro.
  Có kiến thức nội bộ, chủ động và hướng về tương lai.
  Thúc đẩy sự cải thiện của tổ chức.


An updated edition of the International Professional Practices Framework (IPPF) guide, more commonly known as the Red Book, is now available. Visit the IIA Bookstore for more information.

CIA